راهنمای بازیابی رمز عبور

1- برای ورود بــه پنــل کاربــری خود دکمه ورود بـه ســایــت را انتخاب نمایید.

2- در صفحــه جدیـد نــــام کاربــری و رمـز عبـورکه بــه صورت پیش فرض کد ملــی در نظـر گرفتــه شده است را وارد نمایید.

درصورتی که نــام کاربری یا رمزعبور خـود را فرامــوش کرده ایـد بـر روی قسمــت مشخــص شده کلیک نمایید.

3- جهت بازیابی رمزعبور با استفاده از کد مـلی شما میتوانید کد ملی ثبت شده در سامانه را در قسمت مشخص شده وارد نمایید و سپس پیام کوتاهی به شماره همراه ثبت شده برای کدملی وارد شده ارسال خواهد شد.

4- جهت بازیابی رمزعبور با استفاده از پست الکترونیکی شما میتوانید پست الکترونیک ثبت شده در سامانه را در قسمت مشخص شده وارد نمایید و سپس پیامی حاوی لینک بازیابی رمزعبور به پست الکترونیک ثبت شده ارسال خواهد شد. 

5- پیـام ارسال شـده به شماره همراه یا پست الکترونیک شما حاوی لینکی برای تغییـر رمز عبور می باشد رمزعبـور جدید خود را انتخاب نموده و وارد سامانه شوید

6- لینک ارسال شده را بـاز نمـوده و وارد صفحـه ی روبه رو خواهیـد شد سپس رمز ورود جدیدی برای خود انتخــاب نمــوده و بـر روی “ذخیـره تغیــیرات” کلیـــک نمــاییـــد. در پایان با رمز عبور جدید وارد سامــانه شوید.