راهنمای تحویل پروژه

1- جهت ارائه پروژه یا تکالیف مشخص شده توسط استاد به قسمت“پروژه” در درس مــورد نظر وارد شـوید.

2- پوشه پروژه مربوط به سازمـان خود را انتخاب نمایید.

3- در ایــن صفحـــه وضعــیت پــروژه و مهلـت تحــویل پــروژه نمـــایش داده مــی شـود. برای ارسال فــایل پروژه خود دکمـه “تحویل تکلیف” را انتخاب نمایید.

4- در این صفحه ابتـدا تیک گزینه مشخص شــده را انتخاب نموده و سپس فایل پـروژه خــود را در قسـمت آبی رنگ ارسال نمایید و دکمـــه “ذخیـره تغییرات” را انتخـاب نمایید.