راهنمای شرکت در آزمون

1- جهت انجام آزمون نهایی دوره خود، پـس از ورود بـه صفحــه درس هـای خـود ، ابتـدا باید فرم نظر سنجی را پر کنید .

2- بر روی پاسخ دادن به سـوال ها کلیک کرده و به سوالات نظرسنجی پاسخ دهید .

3- بـه تــمامی ســوالات پاسخ داده و در آخـر دکمه “ثبت پاسخ شما” را انتخاب نمایید.

4- بر روی آزمون کلیـک کـرده و وارد آزمـون – نهایی شوید .

5- بـــر روی گزینـــه شرکت در آزمون کلیـک کرده و وارد آزمون نهایی خـود شوید .

6- مجـدداً با کلیـــک رویگزینه شرکت در آزمــون ، وارد آزمـــون نهایــی می شویـد پس از این مرحله،آزمون شمـا شـروع شده و زمان آن محاسبه می گردد .

7- پـس از پاسـخ بـــه سوالات روی گزینه اتمـام آزمــون کلیک کنید .

8- در صورت نیاز به ادامه روی گزینه بازگشـت و ادامه آزمون کلیک کـرده و در غیـر این صورت برای پایان یافتن آزمـون روی گزیـنه ثبـت همـه پاســخ ها و اتمام آزمون کلیک کنید .

9- برای پایان یافتن آزمون روی گزینه ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون کلیک کنید .