دوره آموزشی حقوق تامین اجتماعی

200,000,000 تومان
0فروش
200,000,000 تومان

حقوق تامین اجتماعی

سرفصل های آموزشی

  1. کلیات

–  بیمه اجباری

– بیمه های مکمل

– بیمه خدمات درمانی

–  بیمه مقررات بازنشستگی

– بیمه کاری

  1. درمان و تبعات آن

– بیمه درمان( مفهوم قلمرو)

– سهم بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی

– بیمه همگانی خدمات درمانی

– بیمه کارکنان دولت

– بیمه روستاییان و عشایر

– بیمه مستمندان و سایر اقشار

– شورای عالی خدمات درمانی و وظایف آن

– نظام ارجاع و پزشک خانواده نقش بیمه های درمانی

3.بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

–  بیمه  اختیاری تامین اجتماعی

– ارائه بیمه به صورت اختیاری

– بیمه حرف و مشاغل آزاد

– میزان حق بیمه و چگونگی وصول آن

– مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد 

– مزایای بیمه حرف و مشاغل آزاد

– سایر احکام ناظر بر بیمه حرف و مشاغل آزاد

  1. از کار افتادگی و بازماندگان

– مفهوم، موضوع و ماهیت بیمه های عمر و به طور کلی

– تقسیم بندی کلی بیمه های عمر

– ماهیت بیمه های عمر و حادثه کارکنان دولت به صورت خاص

– بیمه‌های ازکارافتادگی و عمر و مانده بدهکار

– منشاء قانونی بیمه های عمر و حادثه کارکنان دولت

– پذیرش درخواست بیمه عمر و نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه

– ضوابط و شرایط حاکم بر بیمه نامه های عمر و نوع خاص بیمه نامه عمر و حادثه کارکنان دولت 

6 ساعت آموزش مفید

۶۰۷ دانشجو

یادگیری آنلاین

پشتیبانی واقعی

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی حقوق تامین اجتماعی”